Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: umorzenia postępowania skargowego" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:41:27 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: umorzenia postępowania skargowego]]> [start][ukryj] [/ukryj][koniec]PROJEKT

Uchwała Nr …………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………………       

 

w sprawie: umorzenia postępowania skargowego

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 23.05.2013r. poz. 594 z późn.zm./ w związku z art. 105 § 2 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r.kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r z dnia 27 luty 2013r. poz. 267 z późn.zm./

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

Umorzyć postępowanie skargowe z uwagi na wycofanie skargi z dnia 27 lutego 2015r. złożonej przez Panią *** na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju.

§  2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Miasta Jastrzębie - Zdrój.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                

                             

 

Uzasadnienie

 

Pani *** wniosła skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na niewystarczającą pomoc przyznaną przez tut. Ośrodek.
Skarga została przekazana do Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój celem rozpatrzenia. W dniu 11 marca 2015r. Pani *** złożyła oświadczenie wycofujące skargę. W związku z powyższym umarza się postępowanie , które stało się bezprzedmiotowe.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/42159-projekt-uchwaly-w-sprawie:-umorzenia-postepowania-skargowego Thu, 19 Mar 2015 10:10:08 +0100