Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:58:26 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej]]> [start] [ukryj][/ukryj][koniec]PROJEKT

 

UCHWAŁA  Nr ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................................... r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności     nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numerze 1076/50 i powierzchni 0.1902 ha, obręb Jastrzębie Górne, karta mapy 1, zapisanej w KW GL1J/00019351/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Osoba fizyczna złożyła wniosek  o wykup nieruchomości gruntowej, o numerze 1076/50 i powierzchni 0.1902 ha, obręb Jastrzębie Górne, karta mapy 1, zapisanej w KW GL1J/00019351/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). Ww. nieruchomość gruntowa powstała z podziału działki o pierwotnym numerze 1054/50, która została podzielona na następujące numery ewidencyjne: 1075/50 o pow. 0,0457 ha (została przejęta pod budowę drogi publicznej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o sygn. Nr 101/ZRID/2013  z dnia 21 marca 2013 roku) oraz działkę  1076/50 o pow. 0,1902 ha ( pozostała część nieruchomości).

W wyniku ww. podziału nieruchomości gruntowej, działka o numerze 1976/50 utraciła dostęp do drogi publicznej,  w związku z tym nie może być wykorzystywana przez właściciela w dotychczasowy sposób, który zawnioskował o jej wykup.                                        

Na podstawie  art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) właściwy zarządca drogi tj. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego pozostałej części nieruchomości jeżeli przejęto pod inwestycję drogową część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój, Uchwała nr XII/121/2007 Rady Miast Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74, w Jastrzębiu-Zdroju, nieruchomość gruntowa o numerze 1076/50 znajduje się  w  strefie:

8R  - tereny rolnicze,

20ZR - tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty strony oraz fakt, że została spełniona ustawowa przesłanka wynikająca z  art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), uznać należy za zasadne nabycie od wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

Prezydent Miasta przedkłada zatem  Radzie Miasta projekt niniejszej uchwały, celem uzyskania zgody na jej nabycie do gminnego zasobu nieruchomości.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/42007-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-do-gminnego-zasobu-nieruchomosci-prawa-wlasnosci---nieruchomosci-gruntowych-od-osoby-fizycznej Mon, 16 Mar 2015 10:09:16 +0100