Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015.”" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:28:28 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015.”]]> [start][ukryj][/ukryj] [koniec]PROJEKT

 

Uchwała Nr ........................................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.................................................

 

w sprawie: Przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015.”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

 

Przyjąć „Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do  Uchwały Nr .................................Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia.................................................

 

w sprawie: Przyjęcia „Programu  Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015.”

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym również z zakresu ochrony zdrowia należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.)  
do zadań własnych gminy w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Kierując się ustawowym obowiązkiem Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej opracował „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015”.

Przytoczona wyżej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.: art. 5 pkt 29a, określa      program polityki zdrowotnej, jako zespół zaplanowanych
 i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne
i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przedłożony do przyjęcia „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015” zawiera wszystkie, ustawowo określone cechy, a w szczególności:

  1. zawiera informacje o dotychczas zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
  2. przedstawia analizę stanu zdrowia mieszkańców miasta sformułowaną na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych jak również ewaluacji przeprowadzonych dotychczas programów profilaktycznych,
  3. zawiera propozycje interwencji – działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia będących odpowiedzią na wcześniej opisaną sytuację epidemiologiczną.
  4. finansowanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia odbywać się będzie ze środków zarezerwowanych w budżecie miasta na rok 2015, przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych.

Akceptacja niniejszego Programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do profilaktycznych badań diagnostycznych.  Realizacja przedłożonego Programu ma na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój,
co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenie świadomości i odpowiedzialności jednostki za własne zdrowie.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/41517-projekt-uchwaly-w-sprawie:-przyjecia-%E2%80%9Eprogramu-polityki-zdrowotnej-dla-mieszkancow-miasta-jastrzebie-zdroj-na-rok-2015.%E2%80%9D Mon, 16 Feb 2015 13:24:48 +0100