Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 02 Oct 2023 16:44:43 +0200 <![CDATA[Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój]]>

[ukryj][start] [koniec][/ukryj]

UCHWAŁA NR XVI.116.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 , art. Art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. – Dz.U. z 2001 r. , nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. – Dz. U. z 2010 nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków z symbolem „dr”, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Grunty położone w pasie drogi granicznej,

3. Grunty i budynki oraz ich części stanowiące mienie komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów.

§ 2

Tracą moc:

1. Uchwała Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

2. Uchwała Nr IX/92/2007 rady Miasta Jastrzębie Zdrój dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/41419-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj Tue, 10 Feb 2015 12:29:34 +0100