Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Jul 2024 10:04:06 +0200 <![CDATA[Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]]> [ukryj][start] [koniec][/ukryj]

UCHWAŁA NR III.22.2014r.

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) oraz art.6k ust.1, ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 14,00 zł miesięcznie.
 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 7,00 zł miesięcznie.

§ 2

 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

  a)     o pojemności 110/120 l - w wysokości     18,00 zł 

  b)    o pojemności        240 l - w wysokości    28,00 zł

  c)     o pojemności      1100 l - w wysokości  106,00 zł

  d)    o pojemności        KP5  - w wysokości  460,00 zł 

  e)     o pojemności        KP7  - w wysokości  600,00 zł

  f)     o pojemności       KP10 - w wysokości  820,00 zł

 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  a)     o pojemności 110/120 l - w wysokości      9,00 zł 

  b)    o pojemności        240 l - w wysokości    14,00 zł

  c)     o pojemności      1100 l - w wysokości    53,00 zł

  d)    o pojemności        KP5  - w wysokości  230,00 zł 

  e)     o pojemności        KP7  - w wysokości  300,00 zł

  f)     o pojemności       KP10 - w wysokości  410,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2013 roku poz.961)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2014 roku.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/41416-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi Tue, 10 Feb 2015 11:51:42 +0100