Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.140.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:19:35 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.140.2014]]> UCHWAŁA NR XII.140.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę powiatową oraz uchylenie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR IV.40.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej w zakresie dotyczącym sprzedaży działki 2004/50 o pow. 0,0885 ha oraz udziału w drodze oznaczonej jako działka 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ), art. 6 pkt 1, art. 131 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późn. zm.).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na przyznanie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2004/50 o pow. 0,0885 ha, obręb Moszczenica, k.m. 6, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szotkowickiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00007502/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, oraz udziału w drodze stanowiącej działkę nr 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00045029/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania przysługującego byłym właścicielom działek 3187/120 o pow. 0,0009 ha, 3189/120 o pow. 0,0096 ha, 3191/123 o pow. 0,0054 ha przejętych pod drogę powiatową ul. Komuny Paryskiej na mocy decyzji 401/ZRiD/2013 z dnia 27 września 2013 roku o sygn. Ar.6740.386.2013 utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IFXIII.7821.31.2013 z dnia 28 lutego 2014 roku.

§ 2

Wyrazić zgodę na uchylenie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR IV.40.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej w zakresie dotyczącym sprzedaży działki 2004/50 o pow. 0,0885 ha oraz udziału w drodze oznaczonej jako działka 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40187-uchwala-nr-xii.140.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:20:32 +0100