Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.139.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 09:19:47 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.139.2014]]> UCHWAŁA NR XII.139.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej i osób fizycznych

prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie od osoby prawnej i osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

- 355/61 o powierzchni 0.0015 ha, obręb Borynia, karta mapy 4, KW GL1J/00018795/8,

- 357/63 o powierzchni 0.0007 ha, obręb Borynia, karta mapy 4, KW GL1J/00015568/7,

- 359/63 o powierzchni 0.0012 ha, obręb Borynia, karta mapy 4, KW GL1J/00023678/0,

 zabudowane pompowniami ścieków P-2 i P-3.

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40186-uchwala-nr-xii.139.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:20:17 +0100