Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.138.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:35:39 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.138.2014]]>  UCHWAŁA NR XII.138.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój

od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 stanowiącej własność Gminy Jastrzębie- Zdrój położonej przy ul. Spółdzielczej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 102/8 o powierzchni 0.2550 ha, obręb Bzie Zameckie, karta mapy 4, KW GL1J/00028815/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu –Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40185-uchwala-nr-xii.138.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:18:55 +0100