Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.137.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 09:29:24 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.137.2014]]> UCHWAŁA NR XII.137.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Pszczyńskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1740/159 o powierzchni 0.0039 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 4 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00015270/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40184-uchwala-nr-xii.137.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:17:22 +0100