Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.133.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:33:57 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.133.2014]]> UCHWAŁA NR XII.133.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 października 2014 r.

dotycząca zmiany w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

uchwala

§ 1.

W załącznikach Nr 1, 4, 7, do Uchwały Nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2012.1279 z dnia 21.03.2012), dodać zapis o następującym brzmieniu „ … od klasy IV również ulice: Dubielec, Zbigniewa Herberta, Gerarda Malchera, Równoległa (od Nr 4 do Nr 24 oraz od Nr 9 do Nr 73), Ruchu Oporu, ks. Jana Twardowskiego, Adolfa Wodeckiego”.

§ 2.

Załączniki Nr 4, 5 i 10 do Uchwały Nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój otrzymują nowe brzmienie, jak Załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40179-uchwala-nr-xii.133.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:01:04 +0100