Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu tych wydatków" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:14:04 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu tych wydatków]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR  ………. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ....    października 2014 roku

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity  tekst Dz.U.  z 2013 roku poz. 594  ze zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

 

 Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz plan finansowy tych wydatków   zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

1. Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę harmonogramu robót w zakresie prac planowanych do wykonania w 2014 roku zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” proponuje się przeniesienie planu wydatków w wysokości 1 229 595 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

 

2. Z uwagi na utrudniony dostęp do placu budowy II etapu zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy K. Paryskiej” konieczna jest zmiana harmonogramu robót, wobec tego proponuje się przeniesienie planu wydatków w wysokości 800 000 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/39895-projekt-uchwaly-w-sprawie-wykazu-wydatkow-ktore-nie-wygasaja-z-uplywem-2014-roku-oraz-ustalenia-planu-tych-wydatkow Wed, 29 Oct 2014 12:16:07 +0100