Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 17 Jun 2024 18:22:21 +0200 <![CDATA[Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ]]> Zarządzenie Nr Or-IV.0050.588.2012

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia  03 grudnia 2012 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

z a r z ą d z a m

                                                                                 

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.   Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  03.12.2012 roku.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 14.12.2012 roku.

 

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 § 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/39518-konsultacje-projektu-uchwaly-dotyczacej-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi Mon, 03 Dec 2012 10:26:00 +0100