Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 22:00:12 +0200 <![CDATA[Konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury]]> Zarządzenie Nr Or-IV.0050.279.2011 

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 czerwca  2011 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania

 i ochrony kultury

 

 

 

 Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.             z 2001 r., Nr 142, poz. 1591–j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

z a r z ą d z a m

                                                                             

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 1 lipca 2011 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 8 lipca 2011 r.

 

§ 3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury
i Sportu.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/39502-konsultacje-projektu-uchwaly-dotyczacej-szczegolowych-zasad-i-trybu-przyznawania-dorocznych-nagrod-za-osiagniecia-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-upowszechniania-i-ochrony-kultury Fri, 01 Jul 2011 08:54:00 +0200