Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 558 w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV. 0151 - 557 /2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok. (Or.IV.0151-558/2008)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 26 Feb 2024 12:27:51 +0100 <![CDATA[Zarządzenie nr 558 w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV. 0151 - 557 /2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok. (Or.IV.0151-558/2008)]]> ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-558/2008

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 grudnia  2008 roku

w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV. 0151 - 557 /2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 grudnia 2008  roku w sprawie zmian budżetu  Miasta na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 92 ust. 3 ustawy   z   dnia   5  czerwca   1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592  z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy   z   dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach    publicznych   (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

Ustalić układ wykonawczy do Zarządzenia Prezydenta Miasta  Jastrzębie Zdrój Nr Or.IV.0151- 557/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 i Nr 2  w zakresie zadań własnych i Załącznikiem  Nr 3 w zakresie zadań zleconych.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów  Urzędu Miasta i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/38417-zarzadzenie-nr-558-w-sprawie-ukladu-wykonawczego-do-zarzadzenia-nr-or.iv.-0151--557-2008-prezydenta-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-23-grudnia-2008-roku-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-na-2008-rok.-or.iv.0151-558-2008 Wed, 07 Jan 2009 10:38:00 +0100