Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 557 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok (Or.IV.0151–557/2008)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 26 Feb 2024 12:07:07 +0100 <![CDATA[Zarządzenie nr 557 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok (Or.IV.0151–557/2008)]]> ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151–557/2008

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu  Miasta na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 92 ust. 3 ustawy   z   dnia   5  czerwca   1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592  z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy   z   dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach    publicznych   (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami), par. 16 ust. 5 Uchwały Nr XXI/223/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grudnia  2007 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok,

 

z a r z ą d z a m

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Miasta w zakresie zadań własnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian planu wydatków w budżecie Miasta w zakresie zadań własnych, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków w budżecie Miasta w zakresie zadań zleconych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/38416-zarzadzenie-nr-557-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-na-2008-rok-or.iv.0151%E2%80%93557-2008 Wed, 07 Jan 2009 10:37:00 +0100