Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 477 w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-476/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok (Or.IV.0151-477/2008)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 22:36:53 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 477 w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-476/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok (Or.IV.0151-477/2008)]]> ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-477/2008

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-476/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

Ustalić układ  wykonawczy  do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.IV.0151-476/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 2 w zakresie zadań własnych.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/38393-zarzadzenie-nr-477-w-sprawie-ukladu-wykonawczego-do-zarzadzenia-nr-or.iv.0151-476-2008-prezydenta-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-25-listopada-2008-roku-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-na-2008-rok-or.iv.0151-477-2008 Tue, 23 Dec 2008 12:38:00 +0100