Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1040 w sprawie zmieniająca Uchwałę NR XXXI/677/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze (XLVII/1040/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:51:13 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1040 w sprawie zmieniająca Uchwałę NR XXXI/677/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze (XLVII/1040/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1040/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 19 października 2006 r.

 

 

zmieniająca Uchwałę NR XXXI/677/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów    i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 u c h w a l a

 

§ 1

W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1, otrzymuje brzmienie:

1.       Stypendium szkolne otrzymuje uprawniona osoba, na warunkach określonych w art. 90 d  Ustawy o systemie oświaty i dochodach wg poniższej tabeli:

 

 

Dochód na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium w zł

Powyżej 75% do 100% kryterium dochodowego łącznie

52,00

50% do 75% kryterium dochodowego

57,00

 

Poniżej 50% kryterium dochodowego

62,00

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  1. W przypadku występowania szczególnych okoliczności wynikających z art. 90d ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, pogłębiających trudną sytuację materialną osoby uprawnionej, pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego ulega zwiększeniu, do kwoty 128,00 zł. w   zależności od ilości czynników wskazanych w art. 90d ust. 1.

2)         w § 4 ust. 5, otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o stypendia szkolne można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój pokój nr 020A”

3)         w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, pokój 020A”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta .

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3605-uchwala-nr-1040-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-nr-xxxi-677-2005-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-21-kwietnia-2005-r.-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udzielania-pomocy-materialnej-o-charakterze-xlvii-1040-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:34:24 +0200