Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1039 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. (XLVII/1039/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:58:48 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1039 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. (XLVII/1039/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1039/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.

 

Na podstawie art.18  ust. 2 pkt 9 lit. g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /j. t. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz  Uchwały Nr XLIII/901/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju

 

 u c h w a l a

§ 1

 

Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 15  wkładem pieniężnym o kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 6 udziałów o wartości nominalnej po 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) każdy.

 

§ 2

 

Zobowiązanie zostanie pokryte ze środków budżetu Miasta.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3604-uchwala-nr-1039-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-jastrzebskiego-towarzystwa-budownictwa-spolecznego-8222daszek8221-sp.-z-o.o.-xlvii-1039-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:24:32 +0200