Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1038 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowa (XLVII/1038/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:34:11 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1038 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowa (XLVII/1038/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1038/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

-   976/207 o pow. 0.2270 ha, obręb Szeroka, karta mapy 1, KW 21782

- 1209/207 o pow. 0.1076 ha, obręb Szeroka, karta mapy 1, KW 21782

z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3603-uchwala-nr-1038-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-w-drodze-bezprzetargowej-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-jastrzebie-zdroj-na-poprawienie-warunkow-zagospodarowa-xlvii-1038-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:21:18 +0200