Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1029 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 36 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (XLVII/1029/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 06:44:34 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1029 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 36 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (XLVII/1029/2006)]]> Uchwała  Nr XLVII/1029/2006

Rady Miasta   Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 października 2006 roku

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości  36 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity tekst Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001 r. z późniejszymi zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z  2005  roku z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

uchwala :

 

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy  kredyt  bankowy  w  wysokości    36 000 000 zł na  okres od 27 października 2006 roku do  17 października 2010 roku   w   ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 15, 43-300 Bielsko-Biała z  przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku do niniejszej uchwały oraz na zadania bieżące.

 

§ 2

Kredyt wymieniony w § 1 zaciągać i spłacać z własnych dochodów budżetowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

-          pierwsza rata       do dnia 17 stycznia 2007 r.            w kwocie  1 190 000 PLN

-          druga rata            do dnia 15 lutego   2007 r.             w kwocie  1 190 000 PLN

-          trzecia rata           do dnia 17 lipca   2007 r.                w kwocie  1 190 000 PLN

-          czwarta rata         do dnia 17 października  2007 r.    w kwocie  1 190 155 PLN

-          piąta rata            do dnia 17 stycznia 2008. r.            w kwocie  1 390 000 PLN

-          szósta rata          do dnia 17 kwietnia  2008 r.             w kwocie  1 390 000 PLN

-          siódma rata          do dnia 17 lipca 2008 r.                   w kwocie  1 390 000  PLN

-          ósma rata           do dnia 17 października 2008. r.     w kwocie   1 390 000 PLN

-          dziewiąta rata     do dnia 17 stycznia  2009. r.           w kwocie   2 500 000 PLN

-          dziesiąta rata      do dnia 17 kwietnia  2009. r.           w kwocie   2 500 000 PLN

-          jedenasta rata     do dnia 17 lipca  2009. r.                 w kwocie   2 500 000 PLN

-          dwunasta rata    do dnia 17 października 2009 r.      w kwocie   2 873 440 PLN

-          trzynasta rata     do dnia 17 stycznia 2010 r.              w kwocie   4 000 000 PLN

-          czternasta rata   do dnia 17 kwietnia 2010 r.              w kwocie   4 000 000 PLN

-          piętnasta rata    do dnia 17 lipca 2010 r.                    w kwocie   4 000 000 PLN

-          szesnasta rata   do dnia 17 października  2010 r.       w kwocie  3 306 405 PLN

 

 

§ 3

Wnieść prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie  weksla własnego in blanko wraz z deklaracją  wekslową.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta  do zawarcia umowy kredytowej  w imieniu i na rzecz  Miasta.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W Uchwale  Nr XXXIX/834/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok określono, iż źródłem  pokrycia deficytu w 2006 roku będzie między innymi  kredyt komercyjny w wysokości   42 558 626 zł.

Po dokonaniu bieżącej analizy budżetu miasta przyjęto, że  potrzeby budżetowe przypuszczalnie  zaspokoi  kredyt bankowy w wysokości 36 000 000 zł i w celu jego zaciągnięcia rozpoczęto procedurę przetargową zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się:

·         w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr 2006/S 146-157595 z dnia 3 sierpnia bieżącego roku

·        na stronach internetowych  Miasta.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta  Nr OR 0151-322/2006 z dnia 24 lipca 2006 roku.

Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 15 września 2006 roku.

Oferty złożyły 3 Banki  tj.  ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku Białej ul. 1 Maja 15, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Rybniku  ul. J.F. Białych 3 oraz Bank BPH Centrum Korporacyjne Gliwice ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6.

Najkorzystniejszą ofertę złożył ING Bank Śląski S.A.  - zaoferowane warunki: marża banku 0,04 punktów procentowych, jednorazowa prowizja 0%.

Niniejszy kredyt zostanie wykorzystany  na finansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku, który jest zgodny  z limitem wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego - PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (po zmianach)  określonym przez organ stanowiący oraz na wydatki bieżące (remonty).

Zaciągniecie kredytu w proponowanej wysokości spowoduje, że zadłużenie miasta (bez wyłączeń) na koniec 2006 roku wyniesie  50 000 001 zł, co stanowić  będzie 22,34% ( z wyłączeniami 20,88%) przewidywanego wykonania dochodów (ustawa zezwala  na 60% ).

Zaciągany kredyt ma wpływ na budżet w kolejnych  latach.

Z  urealnionej prognozy  dochodów i wydatków wynika, że do 2010 roku (taki jest okres realizacji zobowiązania kredytowego), przy założeniu 1% wzrostu stałych dochodów i wydatków,  zadłużenie miasta będzie wzrastać. Spłaty zobowiązań, w przygotowanej prognozie,  nie przekraczają  10%.

 

Szczegóły zostały zawarte  w załączniku – zestawienie przepływów pieniężnych w latach 2006-2010.

 

Aktualnie sporządzona prognoza dochodów i wydatków powinna być (podobnie jak dotychczas) aktualizowana, przede wszystkim o środki unijne, jakie zapewne  pozyskiwać będzie  Miasto. 

W tej prognozie, po stronie dochodów, ujęte zostały tylko te środki unijne na które posiadamy podpisane umowy.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3594-uchwala-nr-1029-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-bankowego-w-wysokosci-36-000-000-zl-na-realizacje-zadan-inwestycyjnych-i-biezacych-xlvii-1029-2006 Wed, 25 Oct 2006 08:51:02 +0200