Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 880 w sprawie wystąpienia z apelem o podjęcie działań w sprawie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze (XLI/880/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 13:56:42 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 880 w sprawie wystąpienia z apelem o podjęcie działań w sprawie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze (XLI/880/2006)]]> UCHWAŁA NR XLI/880/2006

Rady Miasta Jastrzębia Zdroju

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie wystąpienia z apelem o podjęcie działań w sprawie nowelizacji ustawy Prawo  geologiczne i górnicze

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wystąpić do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Posłów i Senatorów Ziemi Śląskiej z apelem o podjęcie działań w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005, nr 228, poz.1947 z późniejszymi zmianami) poprzez przywrócenie treści art. 97 ust. 3 cytowanej wyżej Ustawy, uchylonego przez art.134 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398). 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/880/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

            W dniu 2 marca 2006 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy „prawo geologiczne i górnicze”, na mocy której między innymi skreśleniu uległ art. 97 ust. 3 cytowanej  ustawy, uchylający art. 134 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr. 167 poz. 1398).

Na podstawie ww. art. 97 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, osoby chcące wystąpić przeciwko kopalniom o odszkodowanie, były z kosztów sądowych zwolnione. Wyjątek stanowiły sytuacje, gdy roszczenia były oczywiście bezzasadne. Nowa ustawa, ma tę sytuację zmienić.

Koszty sądowe to kwota rzędu kilku tysięcy złotych, uzależniona od wysokości żądanego odszkodowania. Pieniądze te należy wpłacić już w momencie składania pozwu. Zmiany w przepisach spowodują, że większa część osób, których nieruchomość została lub zostanie uszkodzona czy zniszczona, nie będzie miała możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem ze względu na brak środków na opłacenie kosztów.

Szkody górnicze to uszkodzenia ścian, stropów, konstrukcji nośnych, czy innych elementów budynków, spowodowane działalnością kopalni. Skala zjawiska jest bardzo duża i w ogromnej mierze dotyczy Mieszkańców Jastrzębia Zdroju.

Przeciwko nowej ustawie protestują Mieszkańcy, a także Samorządy gmin górniczych. Podobną opinię wyrażają członkowie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce (skupia ono 37 gmin, na terenie których funkcjonują kopalnie).

Uważamy, że zwolnienia z opłat sądowych powinny zostać utrzymane, jako element zadośćuczynienia, a także jako forma wsparcia słabszych (pojedyncza osoba lub rodzina) w sporze z silniejszym. Warto jednak dbać także o to, by odszkodowania trafiały tylko tam, gdzie faktycznie wydarzyły się szkody.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważamy za zasadne.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3443-uchwala-nr-880-w-sprawie-wystapienia-z-apelem-o-podjecie-dzialan-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-prawo-geologiczne-i-gornicze-xli-880-2006 Thu, 02 Mar 2006 10:14:32 +0100