Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 830 w sprawie rozpatrzenia skargi *** (XXXVIII/830/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 13:51:52 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 830 w sprawie rozpatrzenia skargi *** (XXXVIII/830/2005)]]> UCHWAŁA NR XXXVIII/830/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi ***

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

 

Uznać doręczoną w dniu 24.09.2005, 01.10.2005 r. i 29.10.2005 roku skargę *** za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta

                                                                       

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Dokonano wyłączenia jawności danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej z dn. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 Nr 112, poz 1198 z późn. zm. ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. Wyłączenia jawności dokonała: Barbara Kukuczka.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3393-uchwala-nr-830-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-***-xxxviii-830-2005 Fri, 02 Dec 2005 14:26:00 +0100