Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 802 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdr (XXXVII/802/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:00:34 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 802 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdr (XXXVII/802/2005)]]> UCHWAŁA  Nr XXXVII/802/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z  dnia 27 października 2005 r.

zmieniająca Uchwałę  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia    7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 , Nr 273, poz.2703 i Nr 291, poz.2781)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

W „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/677/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”  w § 1 dodaje się ust. 3  w brzmieniu:

„3. Świadczenie przyznaje się oraz określa się jego wysokość w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel  w budżecie miasta Jastrzębie Zdrój.”

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała nr  XXXV/773/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3360-uchwala-nr-802-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udzielania-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdr-xxxvii-802-2005 Fri, 04 Nov 2005 14:38:40 +0100