Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 718 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/676/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisk (XXXII/718/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:19:08 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 718 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/676/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisk (XXXII/718/2005)]]> UCHWAŁA NR XXXII/718/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 maja 2005 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/676/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój  

u c h w a l a 

 

§1

W Uchwale Nr XXXI/676/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój, wprowadza się następujące zmiany
:

1)      § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3276-uchwala-nr-718-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi-676-2005-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-21-kwietnia-2005r.-w-sprawie-zasad-udzielania-znizek-godzin-nauczycielom-ktorym-powierzono-stanowisk-xxxii-718-2005 Wed, 01 Jun 2005 12:46:15 +0200