Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 645 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/537/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych osób .. (XXX/645/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 07:29:00 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 645 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/537/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych osób .. (XXX/645/2005)]]> UCHWAŁA NR XXX/645/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 

z dnia 23 marca 2005 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/537/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych w Gminie Jastrzębie Zdrój w latach 2004-2008.”

 

     Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z poźn.zm.) i art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn.zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a 

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXV/537/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych w Gminie Jastrzębie Zdrój w latach 2004-2008” projekt nr 17 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                                                                                                         Załącznik
do Uchwały Nr XXX/645/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 23 marca 2005 r.
 

 

PROJEKT NR 17

 

Tytuł projektu

,,Utworzenie świetlicy terapeutycznej dla młodzieży niepełnosprawnej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój”

 

Cele projektu

- objęcie wsparciem niezrzeszonej młodzieży niepełnosprawnej
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży
- umożliwienie nabywania doświadczeń społecznych

 

Uzasadnienie projektu

Zarówno Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jak i Zakład Aktywności Zawodowej oraz Dom Nauki i Rehabilitacji, ze względu na ograniczoną ilość miejsc i obecną bazę lokalową, nie zapewniają pomocy i zorganizowania czasu wolnego młodzieży niepełnosprawnej w mieście. Uruchomienie świetlicy pozwoli na zapewnienie właściwej opieki nad młodzieżą, prowadzenia zajęć sprzyjających zaradności i samodzielności uczestników świetlicy. Świetlica winna pomóc wyjść z kręgu izolacji społecznej i poprawić jakość życia młodzieży niepełnosprawnej. Jej utworzenie pozwoli na integrację młodzieży niepełnosprawnej w mieście, zdobycia przez nią zdolności samopomocy i samoopieki.

 

Sposób realizacji

Konkurs ofert ogłoszony przez Miasto w celu utworzenia świetlicy wyłoni oferenta, który przedłoży plan działania i schemat organizacji tworzonej świetlicy.

 

Realizatorzy projektu

Wybrany oferent w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Miasto.

 

Kalkulacja kosztów

Źródło finansowania: Urząd Miasta na rzecz realizacji zadania – 30.000zł, pozostałe koszty wybrany oferent.

 

Termin realizacji

Rok 2005 i lata następne.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3203-uchwala-nr-645-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxv-537-2004-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-21-pa%C5%BAdziernika-2004r.-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-osob-..-xxx-645-2005 Tue, 05 Apr 2005 08:36:42 +0200