Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 644 w sprawie przyjęcia ,, Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju w latach 2005-2008r.” (XXX/644/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 05:56:01 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 644 w sprawie przyjęcia ,, Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju w latach 2005-2008r.” (XXX/644/2005)]]> UCHWAŁA NR XXX/644/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 

z dnia 23 marca 2005 r.

 

w sprawie przyjęcia ,, Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju w latach 2005-2008r.”

 

     Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku  z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn.zm.) i art.35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych     (Dz.U.Nr 123 poz.776 z późn.zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 

§1

Przyjąć ,,Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju w latach 2005-2008r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, kierując się obszarami działań polityki społecznej Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie:

 

I.                     wzmacniania wrażliwości społecznej poprzez wspieranie inicjatyw miejskich służących zmianie stereotypowych wyobrażeń na temat niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych w kierunku przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

II.                   wspierania inicjatyw i działań sprzyjających otwieraniu i poszerzaniu dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy.

III.                  adaptowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier architektonicznych i społecznych utrudniających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zbiorowym oraz ich integrację społeczną.

IV.                rozwijania infrastruktury instytucjonalnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

V.                  wspierania dostępu i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3202-uchwala-nr-644-w-sprawie-przyjecia-samorzadowego-programu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-w-jastrzebiu-zdroju-w-latach-2005-2008r.8221-xxx-644-2005 Tue, 05 Apr 2005 08:31:22 +0200