Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 357 w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony (XVII/357/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:25:16 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 357 w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony (XVII/357/2004)]]> Uchwała Nr XVII/357/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

mając na uwadze, iż:

-          Miasto zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły”, które zostało wskazane przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności,

-          w celu sporządzenia analizy i oceny oraz przygotowania koniecznej dokumentacji tego przedsięwzięcia zawarty zostanie, w ramach Memorandum Finansowego 2000/PL/16/P/PA/003 pomiędzy Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektów ISPA a wykonawcą, kontrakt („Kontrakt na pomoc techniczną”),

-          koszty Kontraktu na pomoc techniczną powinny zostać sfinansowane w 75% ze środków funduszu ISPA (maksymalnie równowartość w PLN 112,5 tys. Euro) oraz w 25% z środków własnych Miasta (maksymalnie równowartość w PLN 37,5 tys. Euro plus podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny),

uchwala:

§ 1

1)       Zawrzeć, pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a NFOŚiGW, Porozumienie o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia, na podstawie którego Miasto Jastrzębie Zdrój zobowiąże się do sfinansowania 25% kosztów Kontraktu na pomoc techniczną ze środków własnych (maksymalnie równowartość w PLN 37,5 tys. Euro plus podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny).

2)       Przyjąć dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie Kontraktu na pomoc techniczną. DotacjaNFOŚiGW będzie udzielona w wysokości 40% środków własnych Miasta Jastrzębie Zdrój, o których mowa w punkcie 1. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 tys. Euro, co stanowi równowartość 71 710,5 zł (średni kurs publikowany przez NBP na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dotacji wynosi 4,7807 zł), powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny.

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1)       zawarcia z NFOŚiGW Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia,

2)      zawarcia z NFOŚiGW umowy dotacji.

§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie na rzecz NFOŚiGW zapłaty przez Miasto jego udziału w finansowaniu Kontraktu na pomoc techniczną, do kwoty 37,5 tys. Euro, co stanowi maksymalnie równowartość 225 tys. zł, powiększonej o podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny.


§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/2906-uchwala-nr-357-w-sprawie-wspolfinansowania-przygotowania-przedsiewziecia-pn.-8222rozwiazanie-gospodarki-wodno-sciekowej-dla-mieszkancow-gmin-jastrzebie-zdroj-mszana-i-godow-dla-ochrony-xvii-357-2004 Wed, 10 Mar 2004 13:14:48 +0100