Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Świadczeń Rodzinnych " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 24 Apr 2024 04:00:58 +0200 <![CDATA[Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ]]> PROTOKÓŁ NR 0914 – 16/08

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Świadczeń Rodzinnych

 w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski              - Przewodniczący zespołu

2. Janusz Tarasiewicz               - Członek zespołu

3. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

 

W dniu  17 czerwca  2008 r. w godz. 9.00 – 11.00 przeprowadził kontrolę w Wydziale Świadczeń Rodzinnych jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta  w Jastrzębiu Zdroju, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta mgr Marian Janecki. Zakresem kontroli objęto realizację  Ustawy z dnia  28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. z późniejszymi zmianami) za I kwartał 2008 roku.

Ustawa określa  kierunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. W trakcie kontroli zespół kontrolny sprawdził następujące świadczenia: sprowadzić

l        Zasiłek rodzinny  oraz dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka -  Nr wniosku OPS – ŚR/4044/01/08.

l        Zasiłek pielęgnacyjny – OPS – ŚR/4614/03/08.

l        Świadczenia pielęgnacyjne – OPS – ŚR/4409/02/08.

l        Jednorazowa zapomoga  z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” -    OPS – ŚR/4260/02/08.

Sprawdzono również:

  1. realizację Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników  alimentacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 164, poz. 1366), która określa zasady  postępowania wobec osób  zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna
  2. przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna
  3. świadczenia pt. Zaliczka alimentacyjna – OPS – ŚR/ZAL/540/02/08

 

         Informacyjnie wysłuchano p.o. Kierownika referatu Panią  Katarzynę Buczkowską oraz księgową Panią Edytę Mrzygłód.

 

         Zespół kontrolny nie wniósł  żadnych zastrzeżeń pod względem formalno – prawnym w zakresie kontrolowanego zadania.

 

Załączniki: Nr 1 – 6.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół zespołu  bez zastrzeżeń.

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

1. Zbigniew Rutkowski  

2. Janusz Tarasiewicz  

3. Grzegorz Matusiak       

4. Joanna Żmudzińska      

5. Celina Jaworecka         

6. Damian Gałuszka                  

 

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 9 lipca 2008 r.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/28044-protokol-z-kontroli-przeprowadzonej-przez-komisje-rewizyjna-w-wydziale-swiadczen-rodzinnych Wed, 15 Oct 2008 10:18:00 +0200