Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 14 Jul 2024 18:23:06 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001)]]> UCHWAŁA NR XXVIII/686/2001

RADY MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU

 

z dnia 15 marca 2001 r.

 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 21 maja 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 11 poz. 80 ze zmianą: Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego z 1996 roku nr 14 poz. 89, z 1997 r. nr 32 poz. 239 i 241, z 1998 r. nr 6 poz. 47, nr 30 poz. 336, oraz zmiana z 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 31 poz. 949 z 2000 r. nr 28 poz. 437, nr 40 poz. 595, nr 42 poz. 615, 616, 617, 618).

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) na wniosek Urzędu Miasta Jastrzębia Zdroju — Rada Miasta

 

uchwala

 

Zmianę fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyj­nego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, zwanej dalej „zmianą planu" i przyjmuje ustale­nia planu jako przepisy gminne.

 

Ustalenia te zawierają:

Rozdział 1 Przepisy ogólne.

Rozdział 2 Ustalenia dotyczące rysunku planu.

Rozdział 3 Ustalenia dotyczące wpływu eksploatacji gór­niczej na obszarze opracowania.

Rozdział 4 Ustalenia ogólne w zakresie lokalnych warun­ków, zasad i standardów kształtowania zabu­dowy oraz urządzenia terenu.

Rozdział 5 Ustalenia ogólne dla terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych

Rozdział 6 Ustalenia ogólne dla terenów infrastruktury komunalnej.

Rozdział 7 Ustalenia ogólne dla terenów zieleni urządzo­nej.

Rozdział 8 Ustalenia ogólne dotyczące zagospodarowa­nia wynikających z potrzeb ochrony kulturowej i środowiskowej.

Rozdział 9 Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznacze­nia i warunków zagospodarowania dla po­szczególnych terenów będących przedmiotem zmiany planu.

Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe.

 

Zmiana planu obejmuje tereny określone w załączniku nr 1a do uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2000 roku nr XXI/406/2000 roku:

1. Obszar objęty zmianą miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębia Zdroju obejmuje dz. 1404/24, 1405/25, 927/25, 741/21, 742/21, 2745/26, 270/26, 743/21, 673/9, 687/21, 665/25, 684/24, 941/18, 938/18, 939/18, 689/18, 940/18, 659/18, 1403/18, 646/18, cz. dz. 643/18, 642/18, 691 /18, 641 /18, cz. dz. 725/152 obręb Bzie Górne, karta mapy 1.

2. Granica opracowania rozpoczyna się od punktu 1 będą­cego północno-zachodnim wierzchołkiem dz. 1404/24 i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowych granic dz. 1404/24, 1405/25, 927/25, 270/26,2745/26, 742/21, 743/21, 941/18, 938/18, 939/18, 659/18, 1403/18, 643/18 do punktu 2 leżącego w miejscu przecięcia się południowej granicy dz. 643/18 z przed­łużeniem wschodniej granicy dz. 6412/18 do punktu 3 leżącego na przedłużeniu wschodniej granicy dz. 641/18 z północną granicą dz. 725/152. Z punktu 3 gra­nica opracowania biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy dz. 725/152 do punktu 4 leżącego na przedłużeniu północnej granicy dz. 725/152 z zachod­nią granicą dz. 1404/24 a następnie wzdłuż zachodniej dz. 1404/24 biegnie z powrotem do punktu 1.

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu fest:

1. Zmiana lokalnych warunków, zasad i standardów kształ­towania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym gabary­tów obiektów, a także określenie minimalnych wskaźni­ków intensywności zabudowy.

2. Zmiana przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają­cych tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

3. Zmiana terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny.

4. Zmiana zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicz­nej oraz linii rozgraniczających te tereny.

 

§ 2

Rozwiązania zmiany fragmentu miejscowego planu ogól­nego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, zwanej dalej „zmianą planu" przewidują:

1. Możliwości zagospodarowania terenów i ich struktury funkcjonalno-przestrzennej określone ustaleniami teks­towymi i rysunkiem planu, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów, nakazów związanych ze sposobem zagospoda­rowania terenu głównie pod kątem realizacji celów usługowych w tym lokalnych i ponad lokalnych celów publicz­nych oraz wymogów kształtowania ładu przestrzennego.

2. Przekształcenia, które będą się odbywać przy założeniu ekorozwoju jako podstawy ustalenia warunków zabudo­wy i zagospodarowania terenów opracowano z uwzględ­nieniem prognozy skutków wpływu zmian ustaleń planu na środowisko naturalne.

 

§ 3

1. Rozwiązania zmiany fragmentu miejscowego planu ogól­nego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, o których mowa w § 2 są regulowane ustaleniami, stanowiącymi treść niniejszej uchwały i jej załącznikami: jeden rysunek planu w skali 1:10000 i jeden rysunek planu w skali 1:2000.

2. Wszystko czego zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju nie ustala, jest dozwolone w granicach regulowanych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i wymogami normatywnymi.

3. Ustawa powołana w Uchwale bez bliższego określenia oznacza ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami).

 

§ 4

Realizacja nowych obiektów a także zmiana zagospoda­rowania i sposobu użytkowania terenu, nie może naru­szać:

1. Praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadują­cymi terenami.

2. Aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitar­nych i przeciwpożarowych.

3. Wymagań ochrony środowiska.

4. Innych wymagań, a w szczególności związanych z gos­podarką wodną i geologią.

 

§ 5

1. Ilekroć mowa o: Ustaleniu określonego przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia oraz innego zagospodarowania terenu.

2. Ilekroć mowa o:

a) przeznaczeniu podstawowym — rozumie się przez to takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczający­mi,

b) przeznaczeniu dopuszczalnym — rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupeł­niają i wzbogacają funkcję a nie powodują kolizji z przeznaczeniem podstawowym.

3. Ilekroć mowa o: działalności nieuciążliwej (proekologicz­nej) rozumie się przez to działalność, nie powodującą oddziaływań: — szczególnie szkodliwych dla Środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącą pogorszyć stan środowiska — w myśl aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i przepisów sanitarnych.

 

ROZDZIAŁ 2

Ustalenia dotyczące rysunku planu

 

§ 6

1. Rysunki planu, o których mowa w I 3 opracowano: załącznik nr 1 w skali 1:10000 na aktualnej mapie topograficznej oraz w skali 1:2000 na aktualnej mapie zasadniczej i stanowi załącznik nr 1 a do niniejszej uchwa­ły-

2. Treść podkładów mapowych nie jest przedmiotem rysunku planu stanowi jedynie informację o aktualnej sytuacji, rzeźbie terenu, uzbrojeniu podziemnym, podziale geodezyjnym.

3. Legenda rysunków planu stanowi informację o ozna­czeniach, które mają charakter obowiązujący i obejmuje:

a) granice opracowania zmiany planu miejscowego,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagos­podarowania,

c) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) oznaczenia cyfrowe i literowe przeznaczenia pod­stawowego i dopuszczalnego,

e) inne oznaczenia uzupełniające.

 

ROZDZIAŁ 3

Ustalenia dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na obszarze opracowania

 

§ 7

1. Obszar objęty zmianą fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju należy do terenu gór­niczego KWK „Zofiówka" i KWK „Pniówek". Wznoszenie lub przebudowa trwałych budowli oraz urządzeń wymaga spełnienia warunków ich ochrony przed wpływami dzia­łalności górniczej. Warunki te będą określane odrębnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych KWK „Zofiówka" KWK „Pniówek".

2. Do czasu sporządzenia miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego, obejmującego tereny górnicze KWK „Zofiówka" i KWK „Pniówek" określenie warun­ków ochrony, o których mowa w pkt. 1 następuje w drodze uzgodnienia zezwoleń na wzniesienie lub przebudowę trwałych budowli w trybie aktualnie obo­wiązujących przepisów prawnych.

 

ROZDZIAŁ 4

Ustalenia ogólne w zakresie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu

 

§ 8

1. Pojęcie intensywności zabudowy użyte w ustale­niach planu oznacza stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni dzia­łek.

Pojęcie wysokości zabudowy użyte w ustaleniach planu należy rozumieć jako wysokość mierzoną od śred­niego poziomu terenu do początku załamania dachu lub szczytu attyki.

 

§ 9

Wszelkie remonty i inwestycje w granicach opracowania zmiany planu należy realizować w taki sposób, aby elimino­wać bariery architektoniczne i urbanistyczne dia osób nie­pełnosprawnych.

 

ROZDZIAŁ 5

Ustalenia ogólne dla terenów przeznaczonych . dla realizacji celów publicznych

 

§ 10

1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego zmianą planu wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa lub miasta.

2. Ustalenie pkt. 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg, ulic głównych i dojazdowych. 3. Terenami publicznymi, ogólnie określanymi w art. 6 Usta­wy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zmianie planu Jastrzębia Zdroju są:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:

• o funkcji głównej obszarowej, oznaczenie — Go 2/2,

• o funkcji lokalnej, oznaczenie — L 1/2,

• o funkcji dojazdowej, oznaczenie — D 1/2,

b) trasy przebiegu infrastruktury technicznej bez wy­dzielenia terenu.

 

ROZDZIAŁ 6

Ustalenia ogólne dla terenów infrastruktury komunalnej

 

§ 11

1. W granicach zmiany fragmentu miejscowego planu ogól­nego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju wyznaczono tereny pod funkcję podstawowego układu dróg i ulic G, L, D.

2. Dla terenów podstawowego układu dróg i ulic ustala się linię rozgraniczającą, w obrębie której adaptuje się ist­niejące ciągi infrastruktury technicznej z możliwością remontu, przebudowy i ich wymiany, w odległości od krawędzi jezdni dla dróg i ulic klasy

• Go — 2x7m + 2x12m = 40m

• L - 8 m + 2x8 m

• D — 6 m + 2x2 m.

 

ROZDZIAŁ 7

Ustalenia ogólne dotyczące zagospodarowania, wynikających z potrzeb ochrony kulturowej i środowiskowej

 

§ 12

Na terenach objętych opracowaniem zmiany planu nie występują zabytkowe obiekty budowlane, ani obszary pod­legające ochronie ze względu na wartości kulturowe, w myśl aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie dóbr kultury.

 

§ 13

1. Wszelkie inwestycje realizowane w obszarze objętym zmianą planu należy realizować z rygorem czystości ekologicznej. Pojęcie czystości ekologicznej należy rozu­mieć jako sposób zagospodarowania i użytkowania prze­strzeni zgodnie § 5.

2. Dla całego terenu opracowania obowiązuje zakaz sto­sowania lokalnych systemów ogrzewania na paliwo stałe o niskiej sprawności energetycznej poniżej 75% i określonych kryteriach emisyjnych.

3. Przy realizacji robót ziemnych należy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej oraz jej odpowiednie zdeponowanie, umożliwiające jej ponowne zagospodarowanie.

4. Z uwagi na brak badań powierzchniowych, a tym samym niewielkie rozeznanie gminy pod względem archeologi­cznym, większe prace ziemne na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne. Pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realiza­cją sieci wodociągowej, gazowniczej, kanalizacyjnej, wy­kopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowo produkcyjnym oraz prace ziemne związane z budową arterii komunikacyjnych.

 

ROZDZIAŁ 8

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i warunków zagospodarowania dla poszczególnych terenów będących przedmiotem zmiany planu

 

§ 14

Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53a IK Go 2/2 w skali 1:2000 (zał. Nr 1a) ustala się sposób zagospodarowania:

1. Przeznaczenie podstawowe — tereny dróg i ulic wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjono­wania,

2. Przeznaczenie dopuszczalne — inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, małej architektury: realizowane w granicach linii rozgraniczających wzbogacające prze­znaczenie podstawowe.

3. W projektach technicznych ulicy Pszczyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 należy przewidzieć obniżenie krawężników w ustalonych miejscach przejść dla pie­szych umożliwiające komunikację przez osoby na wóz­kach inwalidzkich.

 

§ 15

Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53bIKL—1/2 w skali 1:2000 (zał. Nr 1 a) ustala się sposób zagospodarowania:

1. Przeznaczenie podstawowe — tereny dróg i ulic wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjono­wania,

2. Przeznaczenie dopuszczalne — inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, malej architektury, realizowane w granicach linii rozgraniczających wzbogacające prze­znaczenie podstawowe.

3. W projektach technicznych ulicy Pszczyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 należy przewidzieć obniżenie krawężników w ustalonych miejscach przejść dla pie­szych umożliwiające komunikację przez osoby na wóz­kach inwalidzkich.

 

§ 16

Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53c IK D — 1 /2 w skali 1:2000 (zał. Nr 1 a) ustala się sposób zagospodarowania:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny dróg i ulic wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjono­wania,

2. Przeznaczenie dopuszczalne - inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, malej architektury: realizowane w granicach linii rozgraniczających wzbogacające prze­znaczenie podstawowe.

3. W projektach technicznych ulicy dojazdowej należy prze­widzieć obniżenie krawężników w ustalonych miejscach przejść dla pieszych umożliwiające komunikację przez osoby na wózkach inwalidzkich.

 

§ 17

Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53d KK w skali 1 ;2000 (zal. Nr 1 a) ustala się sposób zagospodarowania:

1. Przeznaczenie podstawowe— tereny kolei wraz z infra­strukturą techniczną niezbędną do ich funkcjonowania,

2. Przeznaczenie dopuszczalne — inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, małej architektury: realizowane w granicach linii rozgraniczających wzbogacające prze­znaczenie podstawowe.

 

§ 18

1. Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53e PU, 53f PU, 53h PU, 53i PU, w skali 1:2000 (zał. Nr 1a) ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe — przemysł oraz komerycjne usługi produkcyjne wraz z infrastrukturą tech­niczną oraz parkingami, niezbędnymi do ich funkc­jonowania,

b) przeznaczenie dopuszczalne — uzupełniające usługi handlowe, mieszkania w zakresie niezbędnym dla funkc­jonowania przeznaczenia podstawowego realizowane na zasadach indywidualnych uzgodnień z władzami sanitar­nymi i ekologicznymi.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się na­stępujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicie­lami sieci i urządzeń,

b) budowę, komercyjnego zespołu usługowego przy maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 60%, maksymalna wysokość dwie kondygnacje, minimalna intensywności zabudowy 1,0,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% terenu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,

f) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej.

 

§ 19

1. Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53g IK, EC , w skali 1:2000 (zał. Nr 1 a) ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe — tereny infrastruktury techicznej oraz parkingami, niezbędnymi do jej funkc­jonowania,

b) przeznaczenie dopuszczalne—inne obiekty i urządze­nia w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania prze­znaczenia podstawowego realizowane na zasadach indywidualnych uzgodnień z władzami sanitarnymi i ekologicznymi.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się na­stępujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi ist­niejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń,

b) budowę i rozbudowę zespołu przy maksymalnej po­wierzchni zabudowy terenu 60%, maksymalnej wyso­kości dwie kondygnacje, minimalnej intensywności zabudowy 0,3,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% terenu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,

f) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej.

 

§ 20

Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53j ZP w skali 1:2000 (zał. Nr 1 a) ustala się sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urządzonej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkc­jonowania.

 

§ 21

1. Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53k PU H, w skali 1:2000 (zał. Nr 1a) ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe — przemysł oraz komer­cyjne usługi produkcyjne wraz z infrastrukturą tech­niczną oraz parkingami, niezbędnymi do ich funkc­jonowania,

b) przeznaczenie dopuszczalne — uzupełniające usługi handlowe, mieszkania w zakresie nizbędnym dla funk­cjonowania przeznaczenia podstawowego realizowa­ne na zasadach indywidualnych uzgodnień z władza­mi sanitarnymi i ekologicznymi.

Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się następujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi ist­niejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicie­lami sieci i urządzeń,

b) budowę, komercyjnego zespołu usługowego przy maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 60%, maksymalnej wysokości dwie kondygnacje, minimal­nej intensywności zabudowy 0,3,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% terenu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,

f) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej.

 

§ 22

1. Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem: 53I UH, w skali 1:2000 (zał. Nr 1a) ustala się sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie podstawowe — usługi handlowe wraz infrastrukturą techniczną oraz parkingami, niezbędnymi do ich funkcjonowania.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się na­stępujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi ist­niejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicie­lami sieci i urządzeń,

b) budowę, komercyjnego zespołu usługowego przy maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 60%, maksymalnej wysokości dwie kondygnacje, minimal­nej intensywności zabudowy 0,3,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% terenu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,

f) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej.

 

§ 23

1. Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53m KS, w skali 1:2000 (zał. Nr 1a) ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe — usługi komercyjne w zakresie zaplecza technicznego motoryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingami, niezbęd­nymi do ich funkcjonowania,

b) przeznaczenie dopuszczalne— usługi handlu detali­cznego, gastronomii i administracyjne, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania przeznaczenia pod­stawowego oraz inne usługi komercyjne, wzbogaca­jące funkcję podstawową realizowane na zasadach indywidualnych uzgodnień z władzami sanitarnymi i ekologicznymi.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się na­stępujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komu­nalnej z możliwością wprowadzenia korekt i prze­kładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń,

b) budowę, komercyjnego zespołu usługowego w tym salonu samochodowego przy maksymalnej powierz­chni zabudowy działki 60%, maksymalnej wysokości dwie kondygnacje lub 7,00 metrów, minimalnej inten­sywności zabudowy 0,4,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% terenu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,

f) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej.

 

§ 24

1, Dla obszaru położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu sym­bolem: 53n KS, w skali 1:2000 (zał. Nr 1a) ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe - usługi komerycjne w zakresie zaplecza technicznego motoryzacji, stacja paliw wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania.

b) przeznaczenie dopuszczalne - usługi handlu detali­cznego, gastronomii, w zakresie nizbędnym dla funkc­jonowania przeznaczenia podstawowego oraz inne usługi komercyjne, wzbogacające funkcję podstawo­wą realizowane na zasadach indywidualnych uzgod­nień z władzani sanitarnymi i ekologicznymi.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się na­stępujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komu­nalnej z możliwością wprowadzenia korekt i prze­kładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń,

b) budowę, komercyjnego zespołu usługowego przy maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 60%, maksymalnej wysokości dwie kondygnacje, minimal­nej intensywności zabudowy 0,4,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 5% te­renu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy.

 

§ 25

Na terenach objętych zmianą planu wprowadza się jedno­rodne wzornictwo reklam umieszczanych na słupach oświet­leniowych.

 

ROZDZIAŁ 9

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 26

1. Ustala się, że dla fragmentu miejscowego planu zagos­podarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju zachodzi potrzeba określenia procentowej stawki, służą­cej do określenia opłat, o której mowa w art. 36 ust. 3, ustawy.

2. Ustalenie, o którym mowa w pkt. 1 oznacza, że będą pobierane jednorazowe opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy w wysokości 30% różnicy wartości nieru­chomości.

 

§ 27

1. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami kształtowania przestrzeni zapisanymi w „stu­dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju" uchwalonego w dniu 18 grudnia 1999 r. przez Radę Miejską Jastrzębia Zdroju uchwałą nr XV/32l/99.

2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju nr LA//598/94 z dnia 21 maja 1994 roku (Dziennik Urzędo­wy Województwa Katowickiego nr 11 poz. 80 z dnia 8 września 1994) w części dotyczącej obszarów objętych niniejszą zmianą.

 

§ 28

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ja­strzębia Zdroju.

 

§ 30

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląs­kiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/22677-uchwala-nr-686-w-sprawie-zmiany-fragmentu-miejscowego-planu-ogolnego--regulacyjnego-zagospodarowania-przestrzen%C2%ADnego-miasta-jastrzebia-zdroju-uchwalonego-uchwala...-bz30-xxviii-686-2001 Fri, 29 Aug 2008 12:56:00 +0200