Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr LII/666/2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 10:35:54 +0200 <![CDATA[Uchwała nr LII/666/2010]]>  UCHWAŁA Nr LII/666/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 11 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIX/384/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Alei Jana Pawła II

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

 

§ 1

Zmienić treść § 1 uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIX/384/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Alei Jana Pawła II, w ten sposób, że nowa treść § 1 powołanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie:

 

 

Wyrazić zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 1619/21 o powierzchni 0.1095 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, KW GL1J/00021400/7

- 1621/21 o powierzchni 0.0588 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, KW GL1J/00015615/2

- 1623/82 o powierzchni 0.0439 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, KW GL1J/00018050/4

- 1631/82 o powierzchni 0.0027 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, KW GL1J/00018050/4

- 1629/35 o powierzchni 0.0046 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, KW GL1J/00022004/8

położone przy Alei Jana Pawła II,

na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 1617/35 o powierzchni 0.1796 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, KW GL1J/00006701/6 położona przy Alei Jana Pawła II oraz

- 1271/32 o powierzchni 0,2668 ha, obręb Szeroka, karta mapy 6, KW GL1J/00011788/7 położona przy ul. Dębina.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1790-uchwala-nr-lii-666-2010 Tue, 16 Feb 2010 13:03:00 +0100