Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr LI/660/2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 15:07:58 +0200 <![CDATA[Uchwała nr LI/660/2010]]> UCHWAŁA NR LI/660/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Jastrzębie Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1363/33 o powierzchni 0,1216 ha, 1364/33 o powierzchni 0,3329 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 1, zapisanych w KW GL1J/00026038/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1782-uchwala-nr-li-660-2010 Mon, 08 Feb 2010 08:46:00 +0100