Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr LI/659/2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:17:43 +0200 <![CDATA[Uchwała nr LI/659/2010]]> UCHWAŁA NR LI/659/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art.151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Prof. R. Ranoszka w Jastrzębiu Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1330/89, o powierzchni 0.0196 ha, obręb Moszczenica, k.m. 2 ujawnionej księdze wieczystej GL1J/00014107/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku gospodarczego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1781-uchwala-nr-li-659-2010 Mon, 08 Feb 2010 08:45:00 +0100