Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr L/644/2009" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 16:50:56 +0200 <![CDATA[Uchwała nr L/644/2009]]> UCHWAŁA NR L/644/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

 z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art.151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Poznańskiej w Jastrzębiu Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 319/59, o powierzchni 0.0041 ha, obręb Jastrzębie Miasto, oraz 319/60 o pow. 0.0002 ha, obręb Jastrzębie Miasto ujawnionej w KW GL1J/00009996/1 w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku garażowego oraz przy budowie ogrodzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1765-uchwala-nr-l-644-2009 Tue, 22 Dec 2009 11:19:00 +0100