Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XLV/577/2009" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 25 Jun 2024 14:25:23 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XLV/577/2009]]> UCHWAŁA NR XLV/577/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

 

§1

Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacją", klubów sportowych posiadających siedzibę w Jastrzębiu Zdroju, działających w formie stowarzyszenia, w celu rozwoju sportu kwalifikowanego.

 

§2

Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu kwalifikowanego ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

 

§3

Dotację mogą otrzymać kluby piłki nożnej mężczyzn, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych, a jej wysokość uzależniona będzie od zajętego miejsca w ostatnim sezonie ligowym.

 

§4

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania określonego w §1 jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

 

§5

1. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§6

Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych w ciągu roku budżetowego.

 

§7

1. Oferta klubu powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

2. Szczegółowy wzór oferty określi Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§8

Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§9

1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez kluby,

2) miejsce zajmowane przez klub w systemie rozgrywek ligowych,

3) kalkulację finansową

4) wiarygodność klubu - na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń,

5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Miastem Jastrzębie Zdrój.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

 

§10

1. Komisja Konkursowa dokonuje analizy wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji. Komisja po analizie ofert w protokole przedstawia Prezydentowi Miasta propozycję co do wartości przyznanej dotacji.

2. Ostatecznego wyboru ofert oraz zatwierdzenia kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój w drodze zarządzenia.

 

§11

Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§12

1. Umowę z klubem sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania.

2. Wzór umowy określi Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§13

Określić następujący sposób kontroli i oceny realizacji przez kluby zadania:

1. zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu miasta,

2. zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) stanu realizacji zadania,

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania,

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 

§14

1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania określi Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§15

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1698-uchwala-nr-xlv-577-2009 Tue, 18 Aug 2009 12:22:00 +0200