Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XXXII/459/2008" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:37:54 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XXXII/459/2008]]> UCHWAŁA NR XXXII/459/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 23 października 2008 r.

 

w sprawie umorzenia należności budżetowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XXIX/381/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta jastrzębie zdrój, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 164,poz. 3089) po uzyskaniu opinii Komisji Skarbu

 

     Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

     u c h w a l a

 

§ 1

 

Umorzyć wierzytelność Miasta Jastrzębie Zdrój wobec dłużnika Ludowy Klub Sportowy „Granica” Ruptawa  w Jastrzębiu Zdroju w kwocie:

 

- należność główna                                                                     - 14.005,00 zł

- odsetki policzone od 06.05.2005 roku do dnia 23.10.2008r.           -   5.709,82 zł

- koszty procesu                                                                         -   2.576,00 zł

                                                                                                             ----------------------

                                                                                                    22.290,82 zł

                                                                                                                                                                     

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

                                                                               § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1578-uchwala-nr-xxxii-459-2008 Fri, 31 Oct 2008 09:54:00 +0100