Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Roczne sprawozdanie finansowe (LV/690/2010)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 16 Jun 2024 20:01:36 +0200 <![CDATA[Roczne sprawozdanie finansowe (LV/690/2010)]]> UCHWAŁA NR LV/690/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2009r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 4.604.231,55 zł.

2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący stratę w kwocie 310.451,94 zł.

3) informacji dodatkowej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/15142-roczne-sprawozdanie-finansowe-lv-690-2010 Mon, 07 Jun 2010 07:41:00 +0200