Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 334 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 14:05:10 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 334 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r.]]> UCHWAŁA NR XXV/334/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r.

                          

     Na    podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z   dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j. z 2001r. Dz.U.  Nr   142,   poz.  1591   z   późniejszymi   zmianami)   w związku z    art.   53  ust.  1 ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

    1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2007r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 1.059.049,49 PLN,

    2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący  zysk w kwocie 95.653,93 PLN,

    3) informacji dodatkowej.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/15136-uchwala-nr-334-w-sprawie-zatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-miejskiej-biblioteki-publicznej-za-2007r. Mon, 21 Apr 2008 10:38:00 +0200