Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (OPS.021/1/33/11)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:11:09 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (OPS.021/1/33/11)]]> ZARZĄDZENIE Nr OPS.021/1/33/11

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30.12.2011 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art.68 ust.2 pkt 7 w związku z art.69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

1. Powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

2. W skład Zespołu wchodzą Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów oraz pracownicy podlegli bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

3. Pracami zespołu, o którym mowa w ust.1 kieruje Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§2

1. Zespół, o którym mowa w § 1 działa w oparciu o zapisy procedury zarządzania ryzykiem.

2. Wyniki prac zespołu, o którym mowa w ust. 1 są dokumentowane.

 

§3

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdrój u.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/14802-zarzadzenie-nr-33-w-sprawie-powolania-zespolu-ds.-zarzadzania-ryzykiem-w-osrodku-pomocy-spolecznej-w-jastrzebiu-zdroju-ops.021-1-33-11 Wed, 15 Feb 2012 12:29:00 +0100