Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Regulamin organizacyjny" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 18:35:53 +0200 <![CDATA[Regulamin organizacyjny]]> ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050.407.2011

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 07 września 2011r.

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca" w Jastrzębiu -Zdroju

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z dnia 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837) oraz Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca1'.

 

zarządzam

 

§1

Przyjąć opracowany przez Dyrektora Domu Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca" w Jastrzębiu- Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca".

 

§3

Traci moc Zarządzenie Nr.Or 0151-408/2006 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca".

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/14318-regulamin-organizacyjny Thu, 24 Nov 2011 12:10:00 +0100