Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 20:41:26 +0200 <![CDATA[Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r.]]> Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r         Para graf Wyszczególnienie Plan Wykonanie  Struktura   2 3 4 5   Rozdz.85302  Domy pomocy społecznej         OGÓŁEM   DOCHODY : 86 520,00 55 765,72 100,00%   z tego:       0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jedn.szmorząd.   450,00 0,81% 0830 Wpływy z usług 86 100 55 234,76 99,05% 0920 Pozostałe odsetki 300 6,66 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 74,30 0,13%                         OGÓŁEM WYDATKI  928 711   519 469,25    100,00%   w tym:         I Wydatki bieżące 928 711 519 469,25 100,00%   z tego:       3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. 2 940 870,35 0,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe 531 499 261 339,64 50,31% 4040 Dodatkowe wynagr.roczne 44 405 44 404,36 8,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 076 52 027,09 10,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 425 7 622,76 1,47%     3 109 2 533,28 0,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 396 20 953,54 4,03% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 10 200 190,46 0,04% 4260 Zakup energii 84 185 51 172,37 9,85% 4270 Zakup usług remontowych 37 000 33 957,36 6,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250 506,00 0,10% 4300 Zakup usług pozostałych 24 465 17 224,02 3,32% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 289,02 0,06% 4430 Różne opłaty i składki 1 300 619,00 0,12% 4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj. 16 461 12 760,00 2,46%   II. Wydatki inwestycyine 13 000 13 000,00   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 13 000 13 000,00 2,50%       Liczba etatów kalkulacyjnych 23 23,00   Kwota na etat kalkulacyjny 2086,61 2215,54  

 

Wykonanie planów finansowych środków specjalnych  za  I półrocze  2004r
         
Para   graf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura
  Przychody 163 105 61 944,00 100,00%
0830 Wpływy z usług 161 855 59 841,70 96,61%
0920 Pozostałe odsetki 250 2,30 0,00%
0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1 000 2 100,00 3,39%
  Stan środków pieniężnych na początek roku 11 819 10 052,20  
  Suma bilansowa 174 924 71 996,20  
         
  Wydatki 163 224,00 61 627,05 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 607 0,00 0%
4220 Zakup środków żywności 161 455          61 597,05    100%
4300 Zakup usług pozostałych 1162 30,00 0%
  Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 11 700 10 369,15  
  Suma bilansowa 174 924 71 996,20  

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/14273-wykonanie-planu-dochodow-i-planu-wydatkow-budzetowych-za-i-polrocze-2004r. Thu, 30 Sep 2004 09:49:13 +0200