Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr X/111/2007" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:50:20 +0200 <![CDATA[Uchwała nr X/111/2007]]> UCHWAŁA NR X/111/2007

Rady  Miasta  Jastrzębia Zdroju

 

z dnia 24 maja 2007 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi ***

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z póź. zm) w związku z art.229 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) 

 

Rada Miasta Jastrzębia Zdroju

u c h w a l a

 

§ 1

Uznać doręczoną w dniu 02.05.2007 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki skargę *** za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Dokonano wyłączenia jawności danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej z dn. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 Nr 112, poz 1198 z późn. zm. ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. Wyłączenia jawności dokonała: Barbara Kukuczka.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1224-uchwala-nr-x-111-2007 Tue, 29 May 2007 11:49:00 +0200