Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr X/107/2007" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:47:45 +0200 <![CDATA[Uchwała nr X/107/2007]]> UCHWAŁA NR X/107/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 24 maja 2007 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój,
 
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2528/272 o powierzchni 526 m2, obręb Jastrzębie Górne, karta mapy 2, zapisanej w KW 21549 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1214-uchwala-nr-x-107-2007 Tue, 29 May 2007 10:49:43 +0200