Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr VI/59/2007" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:52:26 +0200 <![CDATA[Uchwała nr VI/59/2007]]> UCHWAŁA NR VI/59/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 lutego  2007r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 151 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy B.Czecha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 3, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

         590/1 o powierzchni 0.0016 ha, zapisanej w KW 22714,

         592/1 o powierzchni 0.0027 ha, zapisanej w KW 15486

w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu obiektu budowlanego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1166-uchwala-nr-vi-59-2007 Thu, 01 Mar 2007 10:04:08 +0100