Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr II/20/2006" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:03:29 +0200 <![CDATA[Uchwała nr II/20/2006]]> UCHWAŁA NR II/20/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 6 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 393/5 o powierzchni 0.0103 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zapisanej w KW 9996 Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, na prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 391/3 o powierzchni 0.0038 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zapisanej w KW 12941 Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, z przeznaczeniem pod budowę gminnej drogi publicznej łączącej ulicę 11 Listopada z ulicą Wrocławską.

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta do rozliczenia wartości zamienianych nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1124-uchwala-nr-ii-20-2006 Fri, 08 Dec 2006 11:35:49 +0100