Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr II/18/2006" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 19:22:32 +0200 <![CDATA[Uchwała nr II/18/2006]]> UCHWAŁA NR II/18/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 6 grudnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie  określenia  zadań  z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych  przewidziane  dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój na rok 2006

 

   Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych   (Dz. U. 97 nr 123  poz. 776 z  późniejszymi  zmianami)               

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój  na  rok 2006, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

            § 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

             § 3

 

Traci moc Uchwała Nr XLV/929/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29.06.2006 r. w sprawie  określenia  zadań  z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych  przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój na rok 2006.

 

            § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1122-uchwala-nr-ii-18-2006 Fri, 08 Dec 2006 11:30:46 +0100