Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Górne, obejmującą działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: 1035/86 o pow. 0,0002 ha , 2616/86 o pow. 0,0012 h.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) tutejszy organ dnia 21 grudnia 2016 roku wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Górne, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: 1692/33 o pow. 0,0118 ha

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Górne, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: 1378/225 o pow. 0,0010 ha

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Górne, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: 1255/81 o pow. 0,0008 ha

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach”.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o wejściu w życie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C91 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zawiadamia o wydaniu w dniu 12 lutego 2018 r. ostatecznej decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 7 grudnia 2017 r. nr Ar.6733.4.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Granicznej w Jastrzębiu-Zdroju na działce nr 2586/359 i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia, iż planowana jest przebudowa dróg gminnych – łącznika ul. Szybowej z ul. Reymonta, łącznika ul. Stodoły z ul. Strażacką oraz drogi powiatowej ul. Pochwacie.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta, w dniu 5.02.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wolności w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 8 stycznia 2018 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzje Wojewody Śląskiego z dnia 2 listopada 2018 r

Informacja Prezydenta Miasta

W związku z kończącą się pulą środków finansowych przeznaczonych w budżecie 2018 roku na dotacje dla osób fizycznych, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza tj. np. na zakup i montaż: kotłów grzewczych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 02 lutego 2018 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza rozpoczęcie procedury uzupełniającej nabór członków do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym na okres VII 2017r do VII 2020r o przedstawiciela organizacji pozarządowej.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

W dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów wraz z "Prognozami oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że karty zadań w zakresie gospodarki leśnej zawierające wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu wydawane będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 510A, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 grudnia 2017 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla lokalnej drogi powiatowej, pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i budowa ulicy Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu realizacji dla przedsięwzięcia pn :„Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszące ze złoża KWK Pniówek", objętego Obszarem Górniczym "Krzyżowice III"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w dniu 4 stycznia 2018 r. , została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Zmiana numeracji pomieszczeń w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że od dnia 2 stycznia 2018 roku w budynku B Urzędu Miasta nastąpi zmiana numeracji pomieszczeń . Zmiana ma na celu ułatwienie Mieszkańcom orientacji w budynkach Urzędu, a nowe numery wyeliminują powtarzające się oznaczenia biur (odróżniała je dotychczas jedynie litera „A” lub „B”). Zmiana nie wpłynie na sposób i miejsce załatwiania poszczególnych spraw.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że od 2 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjmowane będą wnioski w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą realizowane na terenie Jastrzębia-Zdroju w 2018 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij