Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

W dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów wraz z "Prognozami oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że karty zadań w zakresie gospodarki leśnej zawierające wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu wydawane będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 510A, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 grudnia 2017 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla lokalnej drogi powiatowej, pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i budowa ulicy Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu realizacji dla przedsięwzięcia pn :„Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszące ze złoża KWK Pniówek", objętego Obszarem Górniczym "Krzyżowice III"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w dniu 4 stycznia 2018 r. , została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Zmiana numeracji pomieszczeń w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że od dnia 2 stycznia 2018 roku w budynku B Urzędu Miasta nastąpi zmiana numeracji pomieszczeń . Zmiana ma na celu ułatwienie Mieszkańcom orientacji w budynkach Urzędu, a nowe numery wyeliminują powtarzające się oznaczenia biur (odróżniała je dotychczas jedynie litera „A” lub „B”). Zmiana nie wpłynie na sposób i miejsce załatwiania poszczególnych spraw.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że od 2 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjmowane będą wnioski w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą realizowane na terenie Jastrzębia-Zdroju w 2018 roku.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Adriana Szelki - pełnomocnika Pana Przemysława Gabrysia i Pani Janiny Gabryś – wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo „Geo-Wiert” S.C. Janina Gabryś i Przemysław Gabryś z siedzibą w Kaczycach przy ul. Morcinka 7c, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o legalizacji regulacji wód cieku naturalnego Ruptawka na odcinku od km 4+699 do km 4+879 (tj. odcinek 180 mb) na działkach 320/18, 222/18, 341/18, 224/1 (obecnie 250/1) wraz z wykonaniem umocnień na ww. odcinku cieku.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Karola Sontaga – pełnomocnika Pana Krystiana Klapucha prowadzącego działalność gospodarczą pn. Automix Krystian Klapuch z siedzibą przy ul. Dębowej 14B w Skrzyszowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu korytka ściekowego do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachu myjni i terenu utwardzonego działki nr 316/83 przy ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu-Zdroju do rowu na działce nr 600/81 i 605/102.

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że na wniosek Pana Bartosza Wójcika – pełnomocnika Gminy Pawłowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Pawłowice pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych W-1 oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Dąbkowej w Pniówku, poprzez wylot W-1 do rowu na działce nr 725/156 w Jastrzębiu-Zdroju.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie o dotacjach w edukacji

Na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1, art. 89d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza obowiązującą od miesiąca listopada zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji na rok 2017

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Piotra Sucheckiego – działającego z pełnomocnictwa Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „EZAW” z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 422A w Jastrzębiu-Zdroju, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu powyższego Zakładu do ziemi, tj. rowu na działce nr 1419/70 w Jastrzębiu-Zdroju.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia. że na wniosek z 10 marca 2017r. Pani Iwony Majewskiej-Durjasz - działającej na mocy pełnomocnictwa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 4, wydał decyzję z 24 listopada 2017 r. zn- WOOŚ.4235.3.2017.AS3.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej, w związku z zagospodarowaniem złoża "Zofiówka" do poz. 1300 m"

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Panią Leokadię Michurę oraz Pana Janusza Kuśpita od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 stycznia 2017 r. nr 1/ZRID/2017 dla zadania p.n.: "Rozbudowa ulicy Dubielec w Jastrzębiu-Zdroju" - uchylił zapis znajdujący się w sentencji na stronie 1 zaskarżonej decyzji, - uchylił zapis znajdujący się w pkt. VIII. zaskarżonej decyzji: „Inne ustalenia” lit. e - h, na stronie 6 decyzji,- uchylił załącznik nr 2 do zaskarżonej decyzji tj. mapę w skali 1:500

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Małgorzaty Łukaszek – działającej z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą przy ul. Chlebowej 22 w Jastrzębiu-Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. przy ul. Chlebowej do ziemi.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 27 października 2017 r. Pani Iwony Majewskiej- Darjasz, działającej na mocy pełnomocnictwa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy AI. Jana Pawła II 4, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i przemysłowym zagospodarowaniu zasobów w obrębie złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” w związku z» projektowanym powiększeniem terenu górniczego”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 27 października 2017r. Pani Iwony Majewskiej-Darjasz działającej na mocy pełnomocnictwa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 4, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej, ze złoża „JAS-MOS1”.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek wspólników Spółki cywilnej Alvic Investment z siedzibą przy ul. Północnej 30 w Jastrzębiu-Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód na działce nr 1076/60 przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ogłoszenie o konkursie

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 73,23 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczonego na działalność gospodarczą bez ograniczenia branży.

Ogłoszenie o naborze ofert lokalowych

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje lokalu o powierzchni 170 m na działalność biblioteczną dla Filii nr 3 (obecnie ul. Krakowska 38) na osiedlu Morcinka, pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Sybiraków i ulicą Północną.

Obwieszczenie

W trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), tutejszy organ wskazał nowy termin zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Bzie Górne, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: - 1686/33 o pow. 0,0104 ha,

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij